Close Download image till toppen
Vindkraftsparken Råmmarehemmet

I Råmmarehemmet i Tidaholm kommun har EnBW Sverige AB byggt sin första vindkraftspark från ax till limpa. Den består av tre vindkraftverk med en navhöjd på 111 m och en total höjd på 180 m på plats. Rotordiametern är 138 m. Den totala effekten är på 4,2 MW.

Ladda ner bild

Projektinformation

Platser för vindkraftverk vid vindkraftsparken Råmmarehemmet
Ladda ner bild

Vindförhållanden

Ladda ner bild

Människan och miljön i centrum

Ladda ner bild

Anslutning till elnätet

Aktuella nyheter

Juni 2021
Nu är alla tre vindkraftverk helt färdigmonterade. De har en navhöjd på 111 meter och en total höjd på 180 meter. Rotordiametern är 138 meter. Var och en av de tre turbinerna har en nominell effekt på 4,2 MW. Således kan Råmmarehemmet täcka det årliga elbehovet för cirka 9 500 hushåll med en genomsnittlig årlig förbrukning på 4 000 kWh. Vindkraftparken ansluts till det lokala energibolaget Tidaholm Energis nät.

Mars 2021
Under kalendervecka 10 sker transporterna av tornsegment och rotorblad för vindkraftverk två och tre till Råmmarehemmet. Monteringen av de två turbinerna planeras starta mot slutet av veckan. Vänligen respektera att det är inte tillåtet att vistas på arbetsområdet pga av olycksrisk. Om arbetsområdet skall besökas sker detta efter anmälan och godkännande från byggarbetsmiljöansvarig platschef.

Februari 2021
Från och med vecka 7 påbörjas etablering av kranar. Vecka 8 och 9 förs kontors- och lager moduler upp på byggplatsen. Närmast på tur står transporter av andra byggdelar innan vindkraftverkens turbinhus och rotorblad anländer. Därefter påbörjas montering av torn och maskinkomponenter. Enligt projektledaren Johnny Andersson på EnBW kommer stora tunga delar företrädelsevis att fraktas på natten för att undvika trafikstörningar i möjligaste mån.

December 2020
Fundamenten är nu färdiga och Råmmarehemmets byggplats tar from vecka 52 juluppehåll. Mindre justeringar och kvarstående arbeten kommer därefter att företas under jan-feb 2021. De tunga transporterna till fundamenten har inneburit projektets största trafikbelastning. Med start i slutet på februari och början av mars påbörjas etablering av kranar och övrig utrustning, och direkt därefter levereras vindturbinernas komponenter.Transporter med stor påverkan på framkomligheten planeras att företrädesvis genomföras nattetid då trafikintensiteten är låg. Vi kommer naturligtvis att komma med ny information så fort det finns mer exakta datum. Alla i projektteamet önskar våra grannar en god jul och ett gott nytt år 2021!

Oktober 2020
Det första och sydligaste av tre nya fundament är klar sedan vecka 41. För närvarande arbetar vi med armeringen till de andra två fundamenten. Fundament två kommer vi sannolikt att gjuta torsdag den 15 oktober. Det sista fundamentet står sedan på tur under vecka 43, närmre bestämt tisdag den 20 oktober. Då kommer närboende att behöva räkna med en högre trafikbelastning.

Augusti 2020
Vänligen respektera att det inte tillåtet att vistas på arbetsområdet pga av olycksrisk . Om arbetsområdet skall besökas sker detta efter anmälan och godkännande från byggarbetsmiljöansvarig platschef PEAB/ Henric Wass tel: +46 733 373729

Juli 2020
Arbetet har återupptagits och vi jobbar för närvarande med att riva gamla fundament. Vi informerar er så snart som möjligt när det blir dags för nästa steg i processen.

Ladda ner bild

Kontakt