Close Light Download image Dark Share

Friskrivning

Ladda ner bild

VIKTIG INFORMATION

Följande viktiga hänvisningar skall beaktas när det gäller alla publikationer och andra publiceringar från EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW AG) och övriga bolag i EnBW-koncernen – oavsett om de publiceras i tryckt form, på webbplatser eller på annat sätt publiceras elektroniskt:

Ladda ner bild
Inget erbjudande och ingen anläggningsrekommendation

Våra publiceringar tas fram i informationssyfte. De utgör inget erbjudande, ingen uppmaning och ingen rekommendation avseende förvärv eller avyttring av värdepapper och andra finansiella instrument, vars emittent är EnBW AG, ett bolag i EnBW-koncernen eller ett annat bolag. Våra publiceringar utgör heller ingen begäran, anmodan eller rekommendation att avge röster eller samtycken. Alla beskrivningar, exempel och beräkningar i publikationer är avsedda endast som illustrationer.


Framtidsinriktade uttalanden

Våra publiceringar kan innehålla framtidsinriktade uttalanden som beror på affärsledningens aktuella antaganden, planer, uppskattningar och prognoser. Sådana framtidsinriktade uttalanden är därför giltiga endast vid den tidpunkt då de publiceras för första gången. Framtidsinriktade uttalanden framgår av sammanhanget, men tar sig uttryck även i begreppen ”kan“, ”kommer att“, ”skall“, ”planerar“, ”har för avsikt”, ”förväntas“, ”tror“, ”bedömer“, ”prognostiserar“, ”potentiellt“ eller ”fortsatt” samt liknande termer.

Till sin natur är framtidsinriktade uttalanden förknippade med risker och osäkerheter som inte kan kontrolleras av oss eller prognostiseras med exakthet. Faktiska händelser, framtida händelser, det finansiella läget, utvecklingen eller prestanda hos EnBW AG och bolagen i EnBW-koncernen kan därför avvika väsentligt från de framtidsinriktade uttalanden som görs i denna rapport. Därför kan EnBW AG och bolagen i EnBW-koncernen inte garantera eller på annat sätt ansvara för att dessa framtidsinriktade uttalanden visar sig vara fullständiga, korrekta eller exakta, eller att förväntade prognostiserade resultat faktiskt uppnås i framtiden.


Ingen uppdateringsskyldighet

Våra publiceringar avser den tidpunkt som anges i dem. EnBW AG och bolagen i EnBW-koncernen ikläder sig ingen som helst skyldighet, oavsett slag, för att anpassa eller på annat sätt uppdatera information och framtidsinriktade uttalanden i publiceringar avseende framtida händelser eller utvecklingar i publiceringar.

I den mån publiceringar sker även på andra språk, förutom tyska, är det den tyska versionen som har företräde vid oklarheter.


EnBW Energie Baden-Württemberg AG