Close Download image Share
Ladda ner bild

Alla byggnader – oavsett om det rör sig om bostadshus eller industrianläggningar – innebär ett ingrepp i landskapet och påverkar de närmsta grannarna. Det gäller även vindkraftsanläggningar. Därför spelar skyddet av människor och natur en nyckelroll under planeringen, byggandet och driften av våra vindkraftsparker.

Ladda ner bild

Expertutlåtanden

Visa video
Visa YouTube video?

Se YouTube sekretesspolicy.

På vår video förklarar Michael Soukup, teamledare för projektutveckling Onshore, hur EnBW planerar sina vindkraftsprojekt och vilken roll expertutlåtanden spelar i detta sammanhang.
Ingen vindkraftspark utan tillstånd

Generellt sätt får vindkraftverk endast byggas på mark som är avsedd för detta enligt plan- och bygglagen (PBL). Statens regionplanering och kommunernas markanvändningsplaner utpekar endast områden för vindkraft som inte påverkar andra skyddade naturtillgångar negativt. Till tabubelagda områden hör exempelvis naturreservat, flygvägar, vattenskyddsområden och andra skyddade områden.

EnBW tar i sin vindkraftsplanering endast hänsyn till platser som ligger i rättssäkra områden. Förutom vindförhållandena undersöker vi även i ett tidigt skede immissionsaspekter som buller och skuggor.

Ladda ner bild
Ersättningsutrymme för fladdermöss
Ekologiska expertutlåtanden

I sin platsanalys undersöker vindexperterna om ytterligare restriktioner står i vägen för ett vindkraftsprojekt, t.ex. avståndet till bostadsområden eller aspekter när det gäller artskyddet. Projektutvecklarna måste studera många expertutlåtanden från externa experter – ofta från biologiområdet. På så sett säkerställs att vindkraftsprojektet är förenligt med miljön, människorna och naturen.

Vilka undersökningar och hur många som ska göras bestäms av ansvarig tillstånds- eller expertmyndighet. Förutom rapporter om vindnivåer är avifaunistiska och faunistiska undersökningar lika vanliga som rapporter om fladdermöss, buller och skuggpåverkan. Expertutlåtanden kan bland annat föreskriva att ersättningsområden ska skapas för fladdermöss. Här visas ett exempel från vår vindpark Goldboden-Winterbach.

Ladda ner bild
Bevara naturen och säkra livskvaliteten

Många expertutlåtanden säkerställer att människor, djur och växter skyddas. Detta beror på att vindkraftverk endast får byggas där art- och naturskydd tillåter det. Detta innebär också att färre vindkraftverk kan byggas än planerat.

Ladda ner bild

Artskydd

Visa video
Visa YouTube video?

Se YouTube sekretesspolicy.

Åtgärder för att skydda fladdermöss och andra nattdjur.

EnBW:s vindkraftspark Goldboden-Winterbach ligger söder om Winterbachs kommun i sydtyska Remstal i närheten av Stuttgart. Redan under planeringsfasen upptäckte biologer med komplexa metoder att det fanns arter av fladdermöss och groddjur i vindkraftsparken som stod under särskilt skydd. EnBW-medarbetaren Tobias Borde och landskapsekologen Alexander Warsow, oberoende expert som kontrollerar våra skyddsåtgärder, förklarar vilka åtgärder EnBW vidtog under byggfasen för att skydda dessa djur.

Ladda ner bild
Dvärgfladdermus
Dokumentation och skydd av vilda djur

Få markområden är så väl studerade när det gäller vilda djur som områden där man planerar för vindkraftverk. För särskilt hotade arter är det exakt definierat hur deras förekomst ska dokumenteras. Fladdermöss spåras exempelvis med fladdermusdetektorer. En fladdermusdetektor registrerar fladdermössens karakteristiska läten. Med hjälp av toppmoderna analysprogram kan experterna urskilja olika fladdermusarter utifrån deras läten.

Ladda ner bild
Nätfångst och telemetri

På natten går biologerna på jakt. Med nät och lite tur lyckas de fånga några representanter för de många olika arterna. Detta stöder de resultat som batcordern har levererat. En del av de infångade djuren förses med sändare. På så sätt kan man lokalisera deras kvarter och även följa deras jaktstråk.

Ladda ner bild

Klimatkompensation

Ängsfruktodlingar formar vårt kulturlandskap och säkerställer biologisk mångfald. EnBW har åtagit sig att bevara dem med sina ekologiska kompensationsåtgärder.
Klimatkompensation för ingrepp i naturen

El från vindkraft skonar klimatet. Nyttan för miljön kan också ökas genom ekologisk kompensation och åtföljande åtgärder.

För att sätta upp ett vindkraftverk som är över 100 meter högt måste stora komponenter transporteras och förankras i marken. För att kunna uppföra fundamentet för vindkraftsanläggningen och kranen måste markytan förseglas. För att komma fram till byggarbetsplatsen och senare även till vindkraftsanläggningen anläggs infartsvägar och interna vägar inom vindparken, något som inte är möjligt utan att göra ingrepp i naturen. Sådana ingrepp genomförs så skonsamt som möjligt för naturen och säkerställer även kompensationsåtgärder. Det betyder att vi samarbetar direkt med berörda kommuner och myndigheter. På så sätt kan vi ta hänsyn till akuta frågor som berör miljön och ta fram åtgärder som passar de lokala förhållandena: Vi återplanterar fällda träd på annat håll, skapar ängsfruktodlingar, rehabiliterar dammar som är typiska för Schwäbische Alb eller återuppodlar till och med en gammal ammunitionsdepå från tyska försvarsmakten.