Close Download image Share

Vår strategi för 2025

är hållbar och innovativ

Ladda ner bild

I årtionden har vi producerat, transporterat och distribuerat el och värme. Dessutom handlar vi med gas och levererar gas till våra kunder samt driver gasnät för detta. Därför har vi stor erfarenhet av kritisk infrastruktur, som till exempel säker och tillförlitlig byggnation, drift och hantering av tekniskt komplexa energisystem. Denna kärnkompetens vill vi nu överföra till andra tillväxtområden – även sådana områden som inte har med energi att göra.

Därför engagerar vi oss aktivt i nya områden, exempelvis driften av snabbladdningsinfrastrukturen för el-bilar, utbyggnaden av bredbandsverksamheten och utvecklingen av säkerhetslösningar för kritisk infrastruktur. Vi vill växa genom att vara med och utforma morgondagens infrastrukturvärld. Med vår strategi EnBW 2025 är vi på väg att bli framtidens hållbara och innovativa infrastrukturpartner.

Ladda ner bild
Sedan 2008 har vi byggt och drivit solcellsparker över hela Tyskland.

Vi har redan genomfört en omfattande omstrukturering av företaget. Vi drar oss tillbaka från kärnkraftsproduktionen och minskar kontinuerligt andelen av den fossila bränsleproduktionen. Istället blir förnybar energi en allt viktigare del av vår produktion. Dessutom investerar vi i utbyggnaden av våra el- och gasnät, så att vi kan nå vårt mål att vara klimatneutrala fram till år 2035. För att nå dithän planerar vi att fasa ut den kolbaserade kraftproduktionen fram till 2028. Det utgör en central del av vår omfattande hållbarhetsagenda.

Vi håller alltid ett öga på våra kunders behov, på utvecklingen av ny teknik och på en marknad som ständigt förändras. I alla våra förehavanden har vi egen kompetens att tillgå när det gäller digitalisering och innovation. Redan 2014 grundade vi EnBW Innovationsmanagement.

Vi delar upp våra aktiviteter i tre segment:

1. Energi, mobilitet och telekommunikation

Ladda ner bild

I segmentet ”Intelligent infrastruktur för våra kunder” har vi exempelvis samlat vår el- och gasdistribution, laddinfrastrukturen för el-mobilitet och telekommunikationen.

Ladda ner bild
Med 700 snabbladdningsstationer erbjuder EnBW det största snabbladdningsnätet i Tyskland.

Det här gör vi redan

Redan idag förser vi runt 5,5 miljoner kunder med vår energi – oavsett om det gäller el, gas, vatten eller fjärrvärme. Dessutom erbjuder vi lösningar inom el-mobilitet, telekommunikation, solcellsenergi och ackumulatorer för hushållsel.

När det gäller elmobiliteten koncentrerar vi oss på att bygga ut snabbladdningsinfrastrukturen utmed motorvägarna och i tätorter. I Tyskland har vi redan installerat 700 snabbladdningsställen. För att våra kunder ska kunna hitta de här ställena snabbt har vi tagit fram appen EnBW mobility+. Med den har man även tillgång till EnBW HyperNetz, ett roamingnät med över 600 000 laddningsställen i 17 länder.

Våra viktigaste aktiviteter på området telekommunikation finns samlade i våra dotterbolag NetCom BW och Plusnet. Vårt bolag NetCom BW är framför allt engagerat i utbyggnaden av det kommunala fibernätet. I sydvästra Tyskland är man aktiv i över 40 procent av kommunerna. I övriga Tyskland erbjuder Plusnet snabba data- och kommunikationslösningar med fokus på företagskunder.

Att bli självförsörjande med hållbar energi blir allt viktigare för våra kunder. Vårt dotterbolag SENEC hör till de tre största leverantörerna på den tyska marknaden för ackumulatorer för hushållsel. Företaget har redan installerat över 100 000 batterisystem både hemma och utlands.

Mer än

0

laddningsställen

Ladda ner bild

Våra planer för framtiden

Fram till slutet av 2025 ska vi som marknadsledare bygga 2 500 snabbladdningsställen för el-mobilitet. Dessutom kopplar vi samman energi- och mobilitetssektorerna med innovativa lösningar som hemmalagring eller molnlagring av el och laddningsinfrastruktur.

Vi är kommunernas samarbetspartner för infrastruktur Samtidigt som vi sysslar med energiförsörjning och bredbandsutbyggnad utvecklar vi också nya produkter för ett digitalt och säkert samhälle och hjälper kommunerna att klara morgondagens utmaningar.

2. Våra elnät tryggar energiförsörjningen både idag och imorgon

Ladda ner bild

Transport och distribution av el, gas och värme är kärnan i vårt segment "Systemkritisk infrastruktur". Trygga och pålitliga elnät är förutsättningen för en tryggad elförsörjning och "ryggraden" i energiomställningen.

Ladda ner bild
Nätutbyggnaden är också avgörande för energiomställningen.

Det här gör vi redan

Våra elnätbolag som exempelvis Netze BW och TransnetBW tar hand om försörjningstryggheten när det gäller el och gas och projekterar, bygger och driver elnät. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartner inom industri och forskning, men också tillsammans med nystartade företag, utforskar vi nya idéer för innovativa och digitala elnät. Redan idag håller våra nätoperatörer på att integrera flera anläggningar som producerar el från förnybara energikällor i elnäten samtidigt som man rustar upp näten för fler elfordon och en ökande elektrifiering av värmeförsörjningen. Våra gasnätbolag sköter gasdistributionen ända fram till hushållen. Vattenförsörjning och nätrelaterade tjänster utgör ett komplement till våra övriga tjänster. Nätrelaterade tjänster omfattar bland annat elmätnings- och faktureringstjänster, nätdrift för andra energibolag samt byggnation och drift av radiomaster.

Ladda ner bild

Våra planer för framtiden

I det blåsiga norra Tyskland produceras mycket el genom vindkraft som behöver föras över till det ekonomiskt starka södra Tyskland. Därför planeras flera transmissionsledningar i Tyskland för överföring av så kallad högspänd likström (HVDC). EnBW:s dotterbolag TransnetBW är involverat i två av dessa transmissionsledningar.

I samband med storprojektet Ultranet ansvarar Transnet BW för utbyggnaden av den södra sektionen på 340 kilometer.

Südlink är det hittills största projektet i Tyskland för utbyggnad av elnätet. 700 kilometer underjordiska kablar ska dras från norra till södra Tyskland. EnBW är involverat i detta projekt genom Transnet BW i samarbete med TenneT.

Som ett led i utfasningen av fossila bränslen inom gassektorn håller våra nätbolag på att förbereda sin nätinfrastruktur för framtida användning av klimatneutrala gaser såsom grön vätgas.

2

kabelvägar för högspänd likström – det bygger TransnetBW tillsammans med olika samarbetspartner

3. Elproduktion från sol och vind

Ladda ner bild

I vårt segment ”Hållbar infrastruktur för energialstring” fortsätter vi att bygga ut sektorn för förnybara energier. Vår energihandel ger oss tillträde till marknaderna för el, gas, bränslen eller garanterar oss utsläppscertifikat.

Ladda ner bild
Våra vindkraftsparker är också en bärande pelare i energiomställningen.

Detta gör vi redan

Med våra havsbaserade vindkraftsparker som EnBW Baltic 1, Baltic 2, Hohe See och Albatros har vi tillgång till en installerad effekt på 976 MW medan våra vindkraftsparker på land ger över 1 016 MW.

Vi gör också goda framsteg när det gäller utvecklingen av solcellsparker. Våren 2022 anslöts solcellsparkerna Gottesgabe och Alttrebbin helt till nätet, var och en med en toppeffekt på 150 MWP. Fram till 2022 producerade våra solcellsparker knappt 500 MWP.

När det gäller vattenkraft har vi traditionellt sett ett bra utgångsläge I 130 anläggningar (inklusive pumpkraftverk med naturligt inflöde) har vi tillgång till en installerad kapacitet på 2 500 MW. Eftersom det knappt finns några platser för nya, stora vattenkraftverk i Tyskland koncentrerar vi oss på så kallad repowering, där gamla turbiner byts ut mot nya för att öka prestandan.

Men vi är inte bara engagerade i själva elproduktionen. Vi är också aktiva som handelspartner – på börser eller bilateralt mellan företag. Till arbetet med energihandeln hör också så kallad dispatching, dvs. utbyggnadsplanering av kraftverk eller handel med utsläppsrätter och kol och gas. Vi sammankopplar och marknadsför decentraliserad och småskalig produktion av förnybar el som ett virtuellt kraftverk.

0

megawatt effekt från sol och vind fram till 2025

Ladda ner bild

Våra planer för framtiden

Sektorn ”Förnybara energier” ska fortsätta av vare en bärande pelare inom EnBW.

Fram till 2025 kommer vi att medvetet driva på utbyggnaden av solenergi till 1 200 MWP. När det gäller landbaserad vindkraft är vi på väg att få till stånd vindkraftsparken He Dreiht i Nordsjön med en installerad effekt på 960 MW. Med vår brittiska samarbetspartner bp planerar vi tre havsbaserade vindkraftsparker i Irländska sjön och Skotska havet med en kapacitet på cirka 6 GW.

Vår energihandel underlättar omvandlingen av vår produktsammansättning genom att den skyndar på försäljningen av förnybara energier. Dessutom spelar den en avgörande roll när det gäller diversifieringen av gasupphandlingen om import av flytande naturgas (LNG) och i framtiden av grön vätgas.

Vi expanderar i Europa

Ladda ner bild
EnBW in Europa

EnBW är inte bara aktivt i Tyskland utan även på prioriterade utländska marknader.

Ladda ner bild

Connected WindServices A/S grundades 1987. Företaget, med huvudkontor i danska Balle och dotterbolag i Tyskland (Rantrum) och Sverige (Falkenberg), har mer än 30 års erfarenhet som oberoende tjänsteleverantör inom sektorn underhåll och reparation. Mer än 50 serviceteam i Danmark, Sverige och Tyskland servar över 1 700 vindkraftverk. Dessutom genomför CWS komplexa serviceprojekt på vindkraftverk i hela Europa

Läs mer här

Danmark

Ladda ner bild

Valeco har varit vårt dotterbolag sedan juni 2019 och har i nuläget 250 anställda. Tillsammans med Valeco, projektutvecklare och operatör för förnybara energier, utvecklar och genomför vi vindkrafts- och solcellsprojekt på den franska marknaden. Här förväntar vi oss en fortsatt dynamisk tillväxt inom både vindkrafts- och solcellssektorerna.

Läs mer här

Frankrike

Ladda ner bild

I Storbritannien har vi tillsammans med vår partner bp säkrat markrättigheterna för att kunna bygga flera havsbaserade vindkraftsparker. Vi vill till exempel bygga två havsbaserade vindkraftsparker med en total kapacitet på 3 gigawatt i Irländska sjön och en havsbaserad vindkraftspark med en kapacitet på 2,9 gigawatt i Skotska havet.

Läs mer här

Storbritannien

Ladda ner bild

Med samriskföretaget SMATRICS EnBW stärker vi vår marknadsposition för snabbladdning i Tyskland till att även omfatta den österrikiska marknaden. Samriskföretaget Smatrics EnBW driver Österrikes enda rikstäckande högpresterande laddningsnät. Dotterbolaget till det österrikiska energibolaget VERBUND förser bland annat också företagskunder och partnerföretag med mobilitetstjänster.

Läs mer här

Österrike

Ladda ner bild

I juli 2018 grundade vi vårt svenska dotterbolag EnBW Sverige. I januari 2019 förvärvade vi sju svenska vindkraftsparker med totalt 51 vindkraftverk och en installerad kapacitet på 105 megawatt. Efter att vindkraftsparken Rammarehemmet togs i drift i juli 2021 förfogar EnBW över 120,1 MW installerad kapacitet i Sverige.

Läs mer här

Sverige

Ladda ner bild

Företaget Energiedienst (ED), baserat i schweiziska Laufenburg med cirka 1 000 anställda, är ett ekologiskt inriktat tysk-schweiziskt aktiebolag med flera dotterbolag. ED producerar uteslutande grön el, främst från vattenkraft, och har varit klimatneutralt sedan 2020. Utöver strömförsörjning erbjuder koncernen även intelligent uppkopplade produkter och tjänster, bland annat solcellsystem, värmepumpar, energilagringssystem, elektromobilitet och elbilspooler.

Läs mer här

Schweiz

Ladda ner bild

Kärnverksamheten i Pražská energetika (PRE), med säte i tjeckiska Prag och cirka 1 700 anställda, omfattar el- och gasförsäljning, eldistribution i Prag och Roztoky, produktion av el från förnybara energikällor, drift och utbyggnad av fiberoptisk infrastruktur, utveckling av infrastruktur för elektromobilitet samt tillhandahållande av energitjänster. PRE är den tredje största elleverantören i Tjeckien.

Läs mer här

Tjeckiska

Ladda ner bild

Det tysk-turkiska samriskföretaget Borusan, med säte i Turkiet, grundades 2009 för att bygga och driva anläggningar för förnybar elproduktion. Tillsammans med vår turkiska partner Borusan har vi sedan dess utökat produktionskapaciteten till cirka 720 MW (Inte fullt konsoliderade, värderas till eget kapital) med hjälp av åtta vindkraftsparker, två solcellsparker och ett vattenkraftverk.

Läs mer här

Turkiet

Andra innehav

I EnBW-familjen ingår bl.a. regionala energiföretag, nätbolag och leverantörer av produkter och tjänster inom förnybara energier, telekom eller intelligent ellagring.

Läs mer

Omställning för tillväxt

Ladda ner bild

Efter en fas av anpassning och omstrukturering befinner vi oss nu i första hand på tillväxtkurs. För 2024 förväntar vi oss ett rörelseresultat på 4,6 till 5,2 miljarder euro justerat EBITDA.

Prognos för 2024

Ladda ner bild
Prognos 2023

Hållbar företagsinriktning

Ladda ner bild

Ekonomiskt ambitiöst, bra för klimatet och socialt jämlikt – så befäster EnBW sin hållbara företagsstrategi i de tre dimensionerna ekonomi, ekologi och sociala frågor. I detta avseende följer vi kraven och målen i Parisavtalet om klimatförändringar med det ambitiösa målet att vara klimatneutrala år 2035.

Ladda ner bild