Close Download image till toppen

Tid för förändring – tid för förnyelse

Imorgon. Idag. Igår.

Ladda ner bild

I åratal har energilandskapet hållit på att förändras – och därmed även EnBW. 2013 satte vi kurs mot framtiden. Från att ha varit ett klassiskt energibolag fortsätter vi att utvecklas till en innovativ och hållbar partner för energi och infrastruktur. Idag fokuserar vi vår verksamhet på förnybar energi, el- och telekommunikationsnät, e-mobilitet och smarta, hållbara energilösningar för våra kunder.

Steg för steg har vi drivit på energiomställningen. Nu har vi ett annat mål i sikte: År 2035 ska EnBW vara klimatneutralt.

I morgon – framtidsinriktat, smart, sammanlänkat

Ladda ner bild

Energi är grundvalen för vår verksamhet och de förnybara energikällorna är en bärande pelare. Sedan 2013 har vi gjort omfattande investeringar i utbyggnaden av förnybar energi, byggt vindkraftsparker på land och till sjöss, byggt solcellsparker och stöttat kommuner och hushåll att själva bli hållbara energiproducenter.

Ladda ner bild
Personal vid utbyggnad av näten

Genom våra nätdotterbolag har vi handlingskraftiga aktörer vid vår sida för att energiomställningen ska lyckas. De rustar elnäten för framtiden – genom expansion och digital teknik. Våra dotterbolag skyndar på utvecklingen av så kallade intelligenta elnät. Det är nödvändigt för att även i framtiden kunna mata in en växande andel lokalproducerad förnybar energi i elnäten.

Även elfordon behöver starka och pålitliga nätverk – för oss som marknadsledande inom e-mobilitet är detta en avgörande faktor. Redan idag erbjuder vi tillgång till det största elladdningsnätet i Tyskland och i många europeiska länder. Tillsammans med partnerföretag i Tyskland håller vi på att bygga ut ett rikstäckande nätverk med kraftfulla snabbladdningsstationer. Idag kan du ladda din bil i hela EnBW-området Hypernetz till enhetliga priser.

Ladda ner bild
Chargehere - infrastrukturlösning för laddning i P-hus

Att utveckla innovativa lösningar för energi och infrastruktur har en given plats hos oss. Med vår innovationsstyrning tar vi fram nya affärsmodeller, grundar egna uppstartsföretag och investerar i unga företagare med bra idéer. Det här har redan lett till att vi hunnit skapa 55 interna innovationsprojekt och nio avknoppningar. Ett exempel på ett framgångsrikt uppstartsföretag från EnBW:s tankesmedja är ChargeHere, som utrustar P-ytor för företag och åkerier med laddlösningar för elbilar. Ett annat exempel är Smight - ett uppstartsföretag som samlar in realtidsdata från distributionsnätet och därför utgör grundvalen för smart nätdrift.

Grannskapets infrastruktur i ett helhetsperspektiv

Ett viktigt område för en framtid, värd att leva i, är hållbara stadsområden. Som samarbetspartner till kommuner, regioner och projektutvecklare tar vi hänsyn till energi, mobilitet, ekologi och bostäder i ett större sammanhang och kan på det sättet skapa hållbara bostads- och arbetsplatsområden. Vi kommer att fortsätta erbjuda framtidsinriktade lösningar och infrastruktur som har sina rötter i vår Forskning och utveckling för generationer framåt.

Ladda ner bild

En blick i framtiden

Låt oss blicka framåt i tiden till 2050: Det interaktiva diagrammet visar hur hög andelen förnybar energi sannolikt kommer att vara i den tyska elmixen. Det visar hur spännande det är att få vara med och driva på energiomställningen.

2022 2050
0 % Förnybara energier
0 % Ej förnybara energier
0 % Förnybara energier
0 % Ej förnybara energier

Vår strategi för framtiden

Med vår strategi 2025 har vi definierat nästa milstolpar för oss själva och stakat ut kursen för framtiden – omvandlingen från ett klassiskt energiföretag till en innovativ och hållbar leverantör av infrastrukturtjänster.

Till företagsstrategin

Idag – hur vi tänker, vad vi gör

Ladda ner bild

Målen för vår strategi EnBW 2020 uppnådde vi tidigare än planerat Sedan 2013 har vi omarbetat vår affärsmodell och gjort förnybar energi till en bärande del av företaget.

Ladda ner bild
Montering av solenergimoduler i solenergiparken Weesow-Wilmersdorf

Med vår kompetens inom vind- och solkraft ska vi fortsätta växa och samarbetar här med utvalda internationella samarbetspartner.

Vi bygger ut vår befintliga nätverksamhet. När det gäller transportnäten är vi genom vårt bolag TransnetBW involverade i byggandet av de två kraftfulla nord-syd-förbindelserna "Ultranet" och "Südlink” . Andra nätdotterbolag arbetar intensivt med utbyggnaden av eldistributionsnäten. På så sätt säkerställer de bland annat att fler anläggningar för förnybar energiproduktion kan anslutas till elnäten i framtiden. För våra kunder utvecklar vi nya, innovativa produkter och tjänster, t.ex. inom området för ackumulatorer för hushållsel eller när det gäller leverans av biogas.

Ladda ner bild
Vindkraftspark Rot am See
Ladda ner bild

Under 2013 började vi systematiskt göra om och anpassa vår produktportfölj. Sedan dess har vi inte bara ökat andelen förnybar energi i våra produktionsanläggningar från knappt nitton till över fyrtio procent, så att den installerade effekten idag uppgår till cirka 5 400 megawatt. Samtidigt har vi också gjort oss av med 2 700 megawatt CO₂-intensiv produktion. Under 2023 har vi nu tagit nästa steg och satt igång att omvandla produktionssammansättningen. En viktig mellanperiod är den planerade avvecklingen av kolkraften fram till 2028. Detta kräver ett snabbt genomförande av de mål för energiomställningen som den tyska regeringen har satt upp. I linje med tydliga milstolpar och1,5-gradersmålet avser EnBW att helt överge de kolkraftverk som finns kvar på marknaden. Som ett resultat av detta kommer vi att skynda på utfasningen av kol avsevärt och ha minskat våra CO₂-utsläpp med hälften redan 2027. Under 2030 räknar EnBW med att kunna minska CO₂-utsläppen med omkring 70 procent (jämfört med 2018). År 2035 ska vi vara klimatneutrala inom scope1 och 2. Vätgaskapabla gaseldade kraftverk är en viktig komponent i ett framtida klimatneutralt energisystem. Genom att bygga sådana visar vi att vi tar vårt ansvar. Med projekten i Stuttgart-Münster, Heilbronn och Altbach/Deizisau investerar vi alltså samtidigt i försörjningstryggheten av el och värme. Det innebär en omedelbar minskning av CO₂-utsläppen med cirka 60 procent. Att producera el av kärnkraft är ett minne blott för oss. Därför har vi för säkerhets skull börjat montera ner sådana anläggningar.

Vi ser naturgas som en brobyggande teknik till vätgas och förnybara energikällor i framtiden. Genom vårt deltagande i VNG i Leipzig blev vi den tredje största leverantören på den tyska gasmarknaden.

Mer information om hållbarheten inom EnBW

EnBW i siffror

Medarbetare

Hållbarhet

Kunder och produkter

Ekonomi

Internationalisering

Ladda ner bild

Källa: EnBW årsrapport 2022

Igår – starka rötter för framtiden

Ladda ner bild

Under många års tid har vi och våra föregångare bildats och vuxit tack vare nya samgåenden av regionala energiförsörjningsbolag. Våra rötter är vitt spridda i Baden-Württemberg och de präglar vilka vi är. Sedan slutet av 2010 hör EnBW till största delen till delstaten, och de distrikt som är sammanslutna i OEW (organisationen Oberschwäbische Elektrizitätswerke). På så sätt behåller vi vår fasta förankring i Baden-Württemberg även framgent. Karaktären av ett halvkommunalt företag ligger i generna hos EnBW.

2021

Ladda ner bild
EnBW:s hittills största snabbladdningspark vid Kamener Kreuz

Nav för el-mobilitet

I december öppnade EnBW sin hittills största snabbladdningsstation i närheten av autobahn-motet Kamener Kreuz (Nordrhein-Westfalen). Kamener Kreuz är ett av Tysklands mest trafikerade transportnav. 52 fordon kan laddas samtidigt med upp till 300 kilowatt effekt. Det innebär att upp till 100 kilometer räckvidd kan laddas på bara fem minuter – från hundra procent grön el.

2020

Ladda ner bild
Tysklands största solcellspark i delstaten Brandenburg

Ytterligare ett steg närmare energiomställningen

Tysklands största solcellspark i Werneuchen (Brandenburg) har matat in den första kilowattimmen solenergi i elnätet. – Det här är en viktig milstolpe för vår solcellspark – såväl som för alla förnybara energier, säger Thorsten Jörß, chef för projektutveckling Photovoltaik på EnBW. – Med storskaliga projekt som detta bidrar solceller till energiomställningen.

2019

Ladda ner bild
Invigning av den nya Valeco-kontorsbyggnaden i Montpellier

Förvärv stödjer omvandlingen

I och med förvärvet av den franska projektutvecklaren Valeco stärker EnBW sin ställning inom förnybara energier. Samma år förvärvar företaget Plusnet GmbH i Köln, tjänsteleverantör inom telekom. Därigenom stärker företaget övergången till infrastrukturpartner.

2016

Ladda ner bild
Kollegorna inom Verbundnetz Gas går upp i EnBW-familjen.

Att välja nya vägar

EnBW förvärvar VNG (f.d. Verbundnetz Gas) och blir därigenom Tysklands tredje största gasleverantör. Utveckling såsom digitalisering, decentralisering av energisystemet samt urbanisering påskyndar EnBW:s arbete på vägen från att vara energiföretag av traditionell natur, till kompetent infrastrukturpartner, även på andra fält än energi.

2015

Ladda ner bild
Högt över Östersjöns vågor: vindkraftsparken EnBW Baltic 2

Vindkraftspark i Östersjön: EnBW Baltic 2

Högt över Östersjöns vågor tronar EnBW Baltic 2 med 80 stora vindkraftverk. Den 21 september 2015 togs den andra vindkraftsparken från EnBW officiellt i drift. Propellrarna genererar el ur de starka vindarna för 340 000 hushåll.

2013

Ladda ner bild
InnovationsCampus är en tankesmedja för nya affärsmodeller.

Energiövergång. Säkert. Tryggt.

EnBW presenterar sin strategi 2020. Företaget har anammat energiövergången och vill vara ”nära kunden”. EnBW omformar genereringsparken och näten till ”energiövergångens maskinrum” genom att bygga ut framför allt de förnybara energierna. EnBW:s nätdotterbolag svarar för integrationen av de förnybara energierna och för elfordonssektorn i energisystemet, och för en säker försörjning.

I Karlsruhe byggs ett InnovationsCampus, som skall utveckla nya affärsidéer.

Ladda ner bild
Vid Rheinhafen-ångkraftverket i Karlsruhe togs ett nytt stenkolsblock i drift efter många års byggtid

Nytt stenkolsblock i RDK

Vid Rheinhafen-ångkraftverket i Karlsruhe – RDK – har ett nytt stenkolsblock tagits i drift efter många års byggtid: RDK 8. Det nya kraftverket RDK 8 är en viktig del av en miljövänlig energiförsörjning. Med en mängd tekniska innovationer sätter RDK 8 en ny standard globalt för en effektiv och därmed miljövänlig generering av el och fjärrvärme från stenkol.

2011 | 2012

Ladda ner bild
Block 1 i kärnkraftverket Philippsburg (KKP) stängs ned 2011. 

Friska vindar, och avveckling av kärnkraften

Efter reaktorolyckan i Fukushima beslöt den tyska regeringen att avveckla kärnkraften fram till 2022. Som ägare av de fem EnBW-kärnkraftverken antar EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) strategin för nedstängning av anläggningarna och väljer att direkt avveckla samtliga block. Kraftverken Neckarwestheim I (GKN) och Philippsburg 1 (KKP) stängs ned 2011. Kärnkraftverket Obrigheim (KWO) togs bort från nätet av EnBW redan 2005 efter kärnkraftsöverenskommelsen.

Energiövergången inleds I april 2011 inkluderas Tysklands första kommersiella offshore-vindkraftspark, EnBW Baltic 1, i Östersjön, i nätet. En konsekvent utbyggnad av de förnybara energierna tar fart.

2009

Ladda ner bild
500 entusiaster testar funktionerna hos elbilar

Elfordonen i Stuttgart-regionen blir allt fler.

EnBW söker efter 500 ”pionjärer” för elskotrar, och tar därmed ett steg in i utbyggnaden av elfordon.

2003

Ladda ner bild

Samgående mellan NWS och EnBW

För att stärka positionen på den avreglerade energimarknaden går EnBW samman 2003 med Neckarwerke Stuttgart AG (NWS). Förutom generering och elinfrastruktur är NWS:s bidrag till koncernen även gas och vatten samt sin kundstock. NWS uppstod 1997 ur det kommunala försörjningsföretaget i Essling, Neckarwerke Elektrizitätsversorgungs-AG (Neckarwerke) och Technische Werken der Stadt Stuttgart AG (TWS).

1998

Ladda ner bild
Yello Strom sätter ny prägel på den tyska elmarknaden.

El är inte bara el längre

Den tyska elmarknaden avregleras. Som ett av de första energiförsörjningsbolagen erbjuder EnBW olika elprodukter.

EnBW-dotterbolaget Yello Strom etableras, och sjösätter en mycket uppmärksammad reklamkampanj över hela Tyskland under sommaren 1999. Det var det första elmärket i den nya konkurrensen.

1997

Ladda ner bild
Förenade till sist: karikatyren visar Wilfried Steuer och Gerhard Goll, styrelseordförandena inom EVS och Badenwerk.

EnBW kommer till världen

Den 20 augusti 1997 sammanslås Badenwerk från Karlsruhe och Energie-Versorgung Schwaben (EVS) i Stuttgart. Under årtiondena dessförinnan vidtogs en omorganisation av framför allt elförsörjningen i Württemberg.

Ladda ner bild
Ladda ner bild